Praw­dzi­wy
ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic,
czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni
podzi­wiają go, on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go
pun­ktu, który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca. 

fot.Magda/Obrazek W Obrazku

Dodaj komentarz