VINTAGE

MOUNTAINS STORY

It’s always further than it looks.
It’s always taller than it looks.
And it’s always harder than it looks. 
The 3 rules of mountaineering.

Dodaj komentarz